Aguelo i Mas, J.; Huertas Arroyo, J. 2009, "Una terrisseria epigràfica; el solar del mercat de Santa Caterina de Barcelona en el moment altimperial romà", In: Carreras, C.& Guitart, J. (eds.). Barcino I, Barcelona.

Open document

ANTEAS 1993, Rapport de fouille de sauvetage nº 1714 réalisé du 18.12 au 25.04.1993. Site: Port La Nautique (Aude). Unpublished. Association Narbonnaise de Travaux et d'études Archéologiques Subaquatiques, Narbonne.

Antequera, F.; Padrós, P.; Rigo, A.; Vázquez, D. 2010, "El suburbium occidental de Baetulo", In: Vaquerizo, D. (ed.) Las áreas suburbanas en la Ciudad histórica. Topografía, usos, función, Monografías de arqueología cordobesa, vol. 18, Córdoba.

Aranegui Gascó, C. 2008, "La producción y el comercio de ánforas tarraconenses en el País Valenciano", In: López Mullor, A.& Aquilué, X. (eds.). La producció i el comerç de les àmfores de la Provincia Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual i Guasch , Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya, vol. 8, Barcelona.

Artigues Conesa, P.Ll.; Rigo Jovells, A. 2002, Castellarnau (Sabadell). Evolució d'un nucli rural del segle I a.C, al segle VI d.C.. Quaderns d'Arqueologia, vol. 2, Sabadell.

Barreda, A.; Pena M.J. 1997, "Productores de vino de la Tarraconense. Estudio de algunos nomina sobre ánforas Laietana 1", Faventia, vol. 19 (2), pp. 51-73.

Open document

Beltrán Lloris, M. 2008, "Las ánforas tarraconenses en el valle del Ebro y la parte occidental de la provincia Tarraconense", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Berni Millet, P.; Revilla Calvo, V. 2008, "Los sellos de las ánforas de producción tarraconense: representaciones y significado", In: La producció i el comerç de les àmfores de la Povincia Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual Guasch (Barcelona, 17-18 novembre 2005).Monografies 8, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona.

Open document

Berni, P.; Miró, J. 2013, "Dinámica socioeconómica en la Tarraconense Oriental a finales de la República y comienzos del Imperio. El comercio del vino a través de la epigrafía anfórica", In: Tarraco Biennal. Actes del 1er Congrès Internacional d'Arqueologia i Món Antic. Govern i societat a la Hipània Romana. Novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy (J. López Ed.), Tarragona.

Open document

Berthault, F. 1998, "Vin et vignobles dans le sud-ouest de la Gaule", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del II Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 6/9 de maig de 1998). Museu de Badalona, Monografies Badalonines, 14, Badalona.

Berthault, F. 2009, "Les amphores de Bordeaux-Chapeau Rouge. Etude sur les relations comerciales de Burdigala au début de l'Empire", Aquitania, vol. 25, pp. 143-169.

Carreras Monfort, C.; Comas i Solà, M. 2008, "Les àmfores de la Laietània: estat de la qüestió", In: Homenatge a Ricard Pascual, Monografies, vol. 8, Barcelona.

Carreras Monfort, C. 2009, "De El Mujal a Xanten: noves visions del comerç romà del vi de la Tarraconense", In: Prevosti, M.& Martí, A. (eds.). El vi tarraconense i laietà: ahir i avui, Tarragona.

Carreras Monfort, C. 2009, "Preliminars: l'estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries", In: Barcino I: Marques i terrisseries d'àmfores al Pla de Barcelona, Barcelona.

Carreras Monfort, C. 2009, "Les marques d'àmfores produïdes als tallers de Barcino", In: Barcino I: Marques i terrisseries d'àmfores al Pla de Barcelona., Barcelona.

Casas i Selvas, M.T. 1987, "Estudi preliminar: les àmfores de la vil·la de la Salut (Sabadell)", Arraona: revista d'història, vol. 1 ((3a època)), pp. 15-26.

Open document

Colls, D. 1986, "Les amphores léetaniennes de l'épave Cap Béar III", Revue des Etudes Anciennes (Hommage à Robert Etienne), vol. 88, pp. 201-213.

Comas i Solà, M.; Casas, T. 1989, "Nuevas aportaciones para el comercio del ánfora Laietana 1: cronología, difusión y producción", In: Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24- mai 1986), Collection de l’École Française de Rome, vol. 114, Roma.

Comas i Solà, M. 1985, Baetulo. Les àmfores. Monografies Badalonines, vol. 8, Badalona.

Comas i Solà, M. 1987, "Importació i exportació de vi a Baetulo. L'estudi de les àmfores", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del I Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 1985). Museu de Badalona, Monografies Badalonines, 9, 1987, Badalona.

Comas i Solà, M. 1997, Baetulo, les marques d'àmfora. Badalona.

Comas i Solà, M. 1998, "La producció i el comerç del vi a Baetulo. Estat de la qüestió", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del II Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 6/9 de maig de 1998). Museu de Badalona, Monografies Badalonines, 14, Badalona.

Desbat, A.; Martin-Kilcher, S. 1989, "Les amphores sur l'axe Rhône-Rhin à l'époque d'Auguste", In: Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24- mai 1986), Collection de l’École Française de Rome, vol. 114, Roma.

Étienne, R.; Mayet, F. 2000, Le vin hispanique. Paris.

Excoffon, P.; Pasqualini, M. 2004, "Le matériel céramique du site du Grand-Parc (Arles). Un contexte camarguais du Ier siècle avant J.-C", In: Actes du Congrès de Vallauris, SFECAG, Marseille.

Fayas Rico, M.B. 2010, Las ánforas de Son Fornés. Su estudio tipológico y contextualización histórica. Unpublished. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca.

Open document

García i Rosselló, J.; Gurri i Costa, E. 1996, "Les imitacions laietanes d'àmfores itàliques a la zona central de la comarca del Maresme en època tardorepublicana", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. 36, pp. 397-424.

Open document

García, D.; Vallet, L. 2002, L'espace portuaire de Lattes antique. Lattara, vol. 15, Lattes.

Gebellí Borràs, P. 2008, "La dinàmica comercial en època augustal: estudi de les àmfores dels nivells augustals de les intervencions al teatre romà de Tàrraco (UE 2311 i 3120)", Pyrenae, vol. 39 (2), pp. 47-69.

Open document

Gisbert Santonja, J.A. 2008, "La difusió de les ámfores de la tarraconense a les zones perifèriques de l'imperi. L'altra perifèria", In: López Mullor, A.& Aquilué, X. (eds.). La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya, vol. 8, Barcelona.

Járrega Domínguez, R.; Prevosti Monclús, M. 2010, "Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica a l'ager Tarraconensis", In: Ager Tarraconensis 2. El poblament / The population (Prevosti, Marta; Guitart, Josep, ed.). Sèrie Documenta, 16, Tarragona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 2009, "La producció vinícola i els tallers d'àmfores a l'ager Tarraconensis i l'ager Dertosanus", In: El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Actes del simpòsium, Tarragona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 2015, "Ánforas vinarias en el este de la Hispania Citerior en época Tardorrepublicana (siglo I a.C.): Epigrafía anfórica y organización de la producción", Spal, vol. 24, pp. 77-98.

Open document

Laubenheimer, F.; Rodríguez F. 1991, Les amphores de Bibracte: le matériel des fouilles anciennes. Paris.

Laurenceau, N. 1988, "Les amphores des zones 10 et 11. Les fouilles de "Ma Maison"", In: Etudes sur Saintes antique, Aquitania. supl., vol. 3, Bordeaux.

Liou, B.; Pomey, P. 1985, "Informations archéologiques", Gallia, vol. 43, pp. 547-551.

Liou, B. 2001, "Las ánforas béticas en el mar. Les épaves en Méditerranée à cargaison d'amphores de Bétique", In: Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano (Écija, 17-20 de diciembre de 1998), Écija.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2006, "La production d'amphores gréco-italiques, Dressel 1, Lamboglia 2 et Tarraconaise 1 à 3 en Catalogne, typologie et chronologie", In: Actes du Congrès de Pézenas, 25-28 mai 2006, Société Française d'Étude de la Céramique en Gaule, Marseille.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya", In: Albert López Mullor, Javier Aquilué Abadías (ed.) La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies, vol. 8, Barcelona.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Las ánforas de la Tarraconense", In: D. Bernal Casasola& A. Ribera i Lacomba (eds.). Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión., Cádiz.

Márquez Villora, J.C.; Molina Vidal, J. 2005, Del Hiberus a Cartago Nova. Comercio de alimentos y epigrafía anfórica grecolatina.. Instrumenta, vol. 18, Barcelona.

Martín Menéndez, A.; García Rosselló, J. 2007, "La vall de Cabrera de Mar. Focus inicial de la producció vitivinícola a la Laietània", In: Tallers ceràmics i producció agrícola, Estudis sobre el món rural d'època romana, vol. 2, Girona.

Martín Menéndez, A. 2008, "Amfores tarraconenses i bètiques en els derelictes de mitjan segle I a.C. a la costa catalana", In: Actes du Congrès de l'Escala-Empúries (SFECAG), Marseille.

Martín Menéndez, A. 2015, "Consideraciones sobre las marcas en ánforas tarraconenses en la Layetania septentrional. Los casos de El Mujal-El Roser (Calella) y Can Rodon y Ca l’Arnau (Cabrera de Mar)", In: Martínez Ferreras, V. (ed.) La difusión comercial de las ánforas vinarias de Hispania Citerior Tarraconensis (s. I a.C. – I. d.C.) , Archaeopress Roman Archaeology, vol. 4, Barcelona.

Martínez Ferreras V.; Buxeda i Garrigós, J.; Martín Menéndez, A. 2005, "L'évolution des premières amphores romaines produites à Cabrera de Mar (Catalogne) 'après leur caractérisation archéométrique", In: Actes du Congrès de Blois (SFECAG), Marseille.

Open document

Miró Canals, J. 1988, La producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de la Tarraconense (siglos 1 aC - I dC). BAR International Series , vol. 473, Oxford.

Miró Canals, J. 1988, "Les estampilles sobre àmfores catalanes. Una aportació al coneixement del comerç del vi del Conventus Tarraconensis a finals de la República i principis de l'Imperi", Fonaments, vol. 7, pp. 243-263.

Nolla J.M.; Solías, J.M. 1984, "L'àmfora tarraconense 1. Característiques, procedència, àrees de producció, cronología", Butlletí Arqueològic de Tarragona, vol. 6-7, pp. 107-144.

Nolla, J.M 2008, "La producció de les àmfores tarraconenses a la Catalunya septentrional", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Nolla, J.M. 1987, "Una nova àmfora catalana. La Tarraconense 1", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del I Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 1985), Monografies Badalonines, vol. 9, Museu de Badalona, Badalona.

Olesti i Vila, O. 1995, El territori del Maresme en època republicana (s. III a.C.-I a.C.). Mataró.

Olesti i Vila, O. 1996, "Els primers productors d'àmfores vinícoles al Maresme (s. I. a.C.)", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. 36, pp. 425-448.

Open document

Pascual Guasch, R. 1991, Index d'estampilles sobre àmfores catalanes. Cuadernos de arqueología Barcelona.

Pena, M.J. 1998, "Productores y comerciantes del vino layetano", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del II Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 6/9 de maig de 1998), Monografies Badalonines, vol. 14, Museu de Badalona, Badalona.

Pena, M.J. 2000, "Inscripcions lapidaires et marques sur amphores", Revue Archéologique de Narbonnaise, vol. 33, pp. 8-14.

Open document

Pons O.; Pons, J. 2005, "Estudi dels materials procedents d'un abocador de la ciutat romana de Maó", Mayurca, vol. 30, pp. 869-887.

Open document

Revilla Calvo, V. 1995, Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I a.C.-III d.C.). Cuadernos de arqueología, vol. 8, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 2004, "Anforas y epigrafía anfórica en Hispania Tarraconensis", In: Remesal, J. (ed.) Epigrafía anfórica, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 2010, "Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del Vilarenc (Calafell)", In: Revilla Calvo, V.& Roca Roumens, M. (eds.). Contextos ceràmics i cultura material d'època augustal a l'occident romà (Actes de la reunió celebrada a la Universitat de Barcelona els dies 15 i 16 d'abril de 2007), Barcelona.

Tremoleda i Trilla, J. 2000, Industria y artesanado cerámico de época romana en el nordeste de Cataluña (época augústea y altoimperial). British Archaeological Reports International Series, vol. 835, Oxford.

Tremoleda i Trilla, J. 2008, "Les instal·lacions productives d'àmfores tarraconenses", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Vila Socias, Ll.; Hein, A.; Kilikoglou, V.; Buxeda i Garrigós, J. 2007, "Disseny amforal i canvi tecnològic al voltant del canvi d'era: l'aportació de l'anàlisi d'elements finits", Empúries, vol. 55, pp. 27-38.

Open document