Aguelo i Mas, J.; Huertas Arroyo, J. 2009, "Una terrisseria epigràfica; el solar del mercat de Santa Caterina de Barcelona en el moment altimperial romà", In: Carreras, C.& Guitart, J. (eds.). Barcino I, Barcelona.

Open document

ANTEAS 1993, Rapport de fouille de sauvetage nº 1714 réalisé du 18.12 au 25.04.1993. Site: Port La Nautique (Aude). Unpublished. Association Narbonnaise de Travaux et d'études Archéologiques Subaquatiques, Narbonne.

Antequera, F.; Padrós, P.; Rigo, A.; Vázquez, D. 2010, "El suburbium occidental de Baetulo", In: Vaquerizo, D. (ed.) Las áreas suburbanas en la Ciudad histórica. Topografía, usos, función, Monografías de arqueología cordobesa, vol. 18, Córdoba.

Aranegui Gascó, C. 2008, "La producción y el comercio de ánforas tarraconenses en el País Valenciano", In: López Mullor, A.& Aquilué, X. (eds.). La producció i el comerç de les àmfores de la Provincia Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual i Guasch , Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya, vol. 8, Barcelona.

Artigues Conesa, P.Ll.; Rigo Jovells, A. 2002, Castellarnau (Sabadell). Evolució d'un nucli rural del segle I a.C, al segle VI d.C.. Quaderns d'Arqueologia, vol. 2, Sabadell.

Barreda, A.; Pena M.J. 1997, "Productores de vino de la Tarraconense. Estudio de algunos nomina sobre ánforas Laietana 1", Faventia, vol. 19 (2), pp. 51-73.

Open document

Beltrán Lloris, M. 2008, "Las ánforas tarraconenses en el valle del Ebro y la parte occidental de la provincia Tarraconense", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Berni Millet, P.; Revilla Calvo, V. 2008, "Los sellos de las ánforas de producción tarraconense: representaciones y significado", In: La producció i el comerç de les àmfores de la Povincia Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual Guasch (Barcelona, 17-18 novembre 2005).Monografies 8, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona.

Open document

Berni, P.; Miró, J. 2013, "Dinámica socioeconómica en la Tarraconense Oriental a finales de la República y comienzos del Imperio. El comercio del vino a través de la epigrafía anfórica", In: Tarraco Biennal. Actes del 1er Congrès Internacional d'Arqueologia i Món Antic. Govern i societat a la Hipània Romana. Novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy (J. López Ed.), Tarragona.

Open document

Berthault, F. 1998, "Vin et vignobles dans le sud-ouest de la Gaule", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del II Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 6/9 de maig de 1998). Museu de Badalona, Monografies Badalonines, 14, Badalona.

Berthault, F. 2009, "Les amphores de Bordeaux-Chapeau Rouge. Etude sur les relations comerciales de Burdigala au début de l'Empire", Aquitania, vol. 25, pp. 143-169.

Carreras Monfort, C.; Comas i Solà, M. 2008, "Les àmfores de la Laietània: estat de la qüestió", In: Homenatge a Ricard Pascual, Monografies, vol. 8, Barcelona.

Carreras Monfort, C. 2009, "Preliminars: l'estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries", In: Barcino I: Marques i terrisseries d'àmfores al Pla de Barcelona, Barcelona.

Carreras Monfort, C. 2009, "Les marques d'àmfores produïdes als tallers de Barcino", In: Barcino I: Marques i terrisseries d'àmfores al Pla de Barcelona., Barcelona.

Carreras Monfort, C. 2009, "De El Mujal a Xanten: noves visions del comerç romà del vi de la Tarraconense", In: Prevosti, M.& Martí, A. (eds.). El vi tarraconense i laietà: ahir i avui, Tarragona.

Casas i Selvas, M.T. 1987, "Estudi preliminar: les àmfores de la vil·la de la Salut (Sabadell)", Arraona: revista d'història, vol. 1 ((3a època)), pp. 15-26.

Open document

Colls, D. 1986, "Les amphores léetaniennes de l'épave Cap Béar III", Revue des Etudes Anciennes (Hommage à Robert Etienne), vol. 88, pp. 201-213.

Comas i Solà, M.; Casas, T. 1989, "Nuevas aportaciones para el comercio del ánfora Laietana 1: cronología, difusión y producción", In: Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24- mai 1986), Collection de l’École Française de Rome, vol. 114, Roma.

Comas i Solà, M. 1985, Baetulo. Les àmfores. Monografies Badalonines, vol. 8, Badalona.

Comas i Solà, M. 1987, "Importació i exportació de vi a Baetulo. L'estudi de les àmfores", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del I Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 1985). Museu de Badalona, Monografies Badalonines, 9, 1987, Badalona.

Comas i Solà, M. 1997, Baetulo, les marques d'àmfora. Badalona.

Comas i Solà, M. 1998, "La producció i el comerç del vi a Baetulo. Estat de la qüestió", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del II Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 6/9 de maig de 1998). Museu de Badalona, Monografies Badalonines, 14, Badalona.

Desbat, A.; Martin-Kilcher, S. 1989, "Les amphores sur l'axe Rhône-Rhin à l'époque d'Auguste", In: Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24- mai 1986), Collection de l’École Française de Rome, vol. 114, Roma.

Étienne, R.; Mayet, F. 2000, Le vin hispanique. Paris.

Excoffon, P.; Pasqualini, M. 2004, "Le matériel céramique du site du Grand-Parc (Arles). Un contexte camarguais du Ier siècle avant J.-C", In: Actes du Congrès de Vallauris, SFECAG, Marseille.

Fayas Rico, M.B. 2010, Las ánforas de Son Fornés. Su estudio tipológico y contextualización histórica. Unpublished. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca.

Open document

García i Rosselló, J.; Gurri i Costa, E. 1996, "Les imitacions laietanes d'àmfores itàliques a la zona central de la comarca del Maresme en època tardorepublicana", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. 36, pp. 397-424.

Open document

García, D.; Vallet, L. 2002, L'espace portuaire de Lattes antique. Lattara, vol. 15, Lattes.

Gebellí Borràs, P. 2008, "La dinàmica comercial en època augustal: estudi de les àmfores dels nivells augustals de les intervencions al teatre romà de Tàrraco (UE 2311 i 3120)", Pyrenae, vol. 39 (2), pp. 47-69.

Open document

Gisbert Santonja, J.A. 2008, "La difusió de les ámfores de la tarraconense a les zones perifèriques de l'imperi. L'altra perifèria", In: López Mullor, A.& Aquilué, X. (eds.). La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya, vol. 8, Barcelona.

Járrega Domínguez, R.; Prevosti Monclús, M. 2010, "Figlinae tarraconenses. La producció ceràmica a l'ager Tarraconensis", In: Ager Tarraconensis 2. El poblament / The population (Prevosti, Marta; Guitart, Josep, ed.). Sèrie Documenta, 16, Tarragona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 2009, "La producció vinícola i els tallers d'àmfores a l'ager Tarraconensis i l'ager Dertosanus", In: El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Actes del simpòsium, Tarragona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 2015, "Ánforas vinarias en el este de la Hispania Citerior en época Tardorrepublicana (siglo I a.C.): Epigrafía anfórica y organización de la producción", Spal, vol. 24, pp. 77-98.

Open document

Laubenheimer, F.; Rodríguez F. 1991, Les amphores de Bibracte: le matériel des fouilles anciennes. Paris.

Laurenceau, N. 1988, "Les amphores des zones 10 et 11. Les fouilles de "Ma Maison"", In: Etudes sur Saintes antique, Aquitania. supl., vol. 3, Bordeaux.

Liou, B.; Pomey, P. 1985, "Informations archéologiques", Gallia, vol. 43, pp. 547-551.

Liou, B. 2001, "Las ánforas béticas en el mar. Les épaves en Méditerranée à cargaison d'amphores de Bétique", In: Ex Baetica Amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio Romano (Écija, 17-20 de diciembre de 1998), Écija.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2006, "La production d'amphores gréco-italiques, Dressel 1, Lamboglia 2 et Tarraconaise 1 à 3 en Catalogne, typologie et chronologie", In: Actes du Congrès de Pézenas, 25-28 mai 2006, Société Française d'Étude de la Céramique en Gaule, Marseille.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Las ánforas de la Tarraconense", In: D. Bernal Casasola& A. Ribera i Lacomba (eds.). Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión., Cádiz.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya", In: Albert López Mullor, Javier Aquilué Abadías (ed.) La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies, vol. 8, Barcelona.

Márquez Villora, J.C.; Molina Vidal, J. 2005, Del Hiberus a Cartago Nova. Comercio de alimentos y epigrafía anfórica grecolatina.. Instrumenta, vol. 18, Barcelona.

Martín Menéndez, A.; García Rosselló, J. 2007, "La vall de Cabrera de Mar. Focus inicial de la producció vitivinícola a la Laietània", In: Tallers ceràmics i producció agrícola, Estudis sobre el món rural d'època romana, vol. 2, Girona.

Martín Menéndez, A. 2008, "Amfores tarraconenses i bètiques en els derelictes de mitjan segle I a.C. a la costa catalana", In: Actes du Congrès de l'Escala-Empúries (SFECAG), Marseille.

Martín Menéndez, A. 2015, "Consideraciones sobre las marcas en ánforas tarraconenses en la Layetania septentrional. Los casos de El Mujal-El Roser (Calella) y Can Rodon y Ca l’Arnau (Cabrera de Mar)", In: Martínez Ferreras, V. (ed.) La difusión comercial de las ánforas vinarias de Hispania Citerior Tarraconensis (s. I a.C. – I. d.C.) , Archaeopress Roman Archaeology, vol. 4, Barcelona.

Martínez Ferreras V.; Buxeda i Garrigós, J.; Martín Menéndez, A. 2005, "L'évolution des premières amphores romaines produites à Cabrera de Mar (Catalogne) 'après leur caractérisation archéométrique", In: Actes du Congrès de Blois (SFECAG), Marseille.

Open document

Miró Canals, J. 1988, "Les estampilles sobre àmfores catalanes. Una aportació al coneixement del comerç del vi del Conventus Tarraconensis a finals de la República i principis de l'Imperi", Fonaments, vol. 7, pp. 243-263.

Miró Canals, J. 1988, La producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el comercio del vino de la Tarraconense (siglos 1 aC - I dC). BAR International Series , vol. 473, Oxford.

Nolla J.M.; Solías, J.M. 1984, "L'àmfora tarraconense 1. Característiques, procedència, àrees de producció, cronología", Butlletí Arqueològic de Tarragona, vol. 6-7, pp. 107-144.

Nolla, J.M 2008, "La producció de les àmfores tarraconenses a la Catalunya septentrional", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Nolla, J.M. 1987, "Una nova àmfora catalana. La Tarraconense 1", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del I Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 1985), Monografies Badalonines, vol. 9, Museu de Badalona, Badalona.

Olesti i Vila, O. 1995, El territori del Maresme en època republicana (s. III a.C.-I a.C.). Mataró.

Olesti i Vila, O. 1996, "Els primers productors d'àmfores vinícoles al Maresme (s. I. a.C.)", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. 36, pp. 425-448.

Open document

Pascual Guasch, R. 1991, Index d'estampilles sobre àmfores catalanes. Cuadernos de arqueología Barcelona.

Pena, M.J. 1998, "Productores y comerciantes del vino layetano", In: El vi a l'antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del II Col.loqui Internacional d'Arqueologia romana. (Badalona, 6/9 de maig de 1998), Monografies Badalonines, vol. 14, Museu de Badalona, Badalona.

Pena, M.J. 2000, "Inscripcions lapidaires et marques sur amphores", Revue Archéologique de Narbonnaise, vol. 33, pp. 8-14.

Open document

Pons O.; Pons, J. 2005, "Estudi dels materials procedents d'un abocador de la ciutat romana de Maó", Mayurca, vol. 30, pp. 869-887.

Open document

Revilla Calvo, V. 1995, Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I a.C.-III d.C.). Cuadernos de arqueología, vol. 8, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 2004, "Anforas y epigrafía anfórica en Hispania Tarraconensis", In: Remesal, J. (ed.) Epigrafía anfórica, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 2010, "Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del Vilarenc (Calafell)", In: Revilla Calvo, V.& Roca Roumens, M. (eds.). Contextos ceràmics i cultura material d'època augustal a l'occident romà (Actes de la reunió celebrada a la Universitat de Barcelona els dies 15 i 16 d'abril de 2007), Barcelona.

Tremoleda i Trilla, J. 2000, Industria y artesanado cerámico de época romana en el nordeste de Cataluña (época augústea y altoimperial). British Archaeological Reports International Series, vol. 835, Oxford.

Tremoleda i Trilla, J. 2008, "Les instal·lacions productives d'àmfores tarraconenses", In: Homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Barcelona.

Vila Socias, Ll.; Hein, A.; Kilikoglou, V.; Buxeda i Garrigós, J. 2007, "Disseny amforal i canvi tecnològic al voltant del canvi d'era: l'aportació de l'anàlisi d'elements finits", Empúries, vol. 55, pp. 27-38.

Open document