Beltrán Lloris, M. 1970, Las ánforas romanas en España. Anejos de Caesaraugusta. Monografías arqueológicas, vol. 8, Zaragoza.

Berni Millet, P. 1998, Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana. Col·lecció Instrumenta, vol. 4, Publicacions i Edicions UB, Barcelona.

Open document

Carreté, J.M.; Keay, S.J.; Millet, M. 1995, A roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990. JRA Supplementary Series, vol. 15, Ann Arbor.

CODEX 1995, "Can Balençó", In: Autopistas y Arqueología, Barcelona.

Díaz García, M.; Otiña Hermoso, P. 2002, "El comercio de la Tarragona antigua: importaciones cerámicas entre el siglo III a.C. y la dinastía julio-claudia", In: Rivet, L.& Sciallano, M. (eds.). Vivre, produire et échanger: reflets méditerranéens. Melanges offertes à Bernard Liou, Montagnac.

Fernández Izquierdo, A. 1991, "La villa romana del Mas d'Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón)", In: Aranegui, C. (ed.) Saguntum y el mar, Valencia.

Fernández Izquierdo, A. 1995, "Una producción de ánforas de base plana en los hornos romanos del Mas d'Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón)", Cuadernos de prehistoria y arqueología Castellonense, vol. 16, pp. 211-219.

Open document

Fernández Izquierdo, A. 2006, "Aproximación a la villa romana de Mas d'Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón): producción cerámica del alfar", Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, vol. 25, pp. 271-300.

Open document

Gebellí Borràs, P. 2007, El Roquís (Reus, Baix Camp). Una bòbila romana a l'ager de Tàrraco. Poblament rural, producció ceràmica i comerç a les nostres contrades en època romana. Reus.

Hesnard, A. 1980, "Un dépôt augustéen d'amphores à La Longarina, Ostie", Memoirs of the American Academy in Rome, vol. 36, pp. 141-156.

Izquierdo i Tugas, P. 1993, "Un nou centre productor d'àmfores a la Vall de l'Ebre: el Mas del Catxorro de Benifallet", In: Homenatge a Miquel Tarradell, Barcelona.

Járrega Domínguez, R.; Sánchez Campoy, E. 2008, La vil·la romana del Mas d'en Gras (Vila-seca, Tarragonès). Hic et nunc, vol. 3, Tarragona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 1995, "Les àmfores romanes del Camp de Tarragona i la producció del vi tarraconense", Revista d'Arqueologia de Ponent, vol. 5 (179-194), pp. 179 194.

Open document

Járrega Domínguez, R. 1996, "Poblamiento rural y producción anfórica en el territorium de Tarraco (Hispania Citerior)", Journal of Roman Archaeology, vol. 9, pp. 471 483.

Járrega Domínguez, R. 1998, "La producció amforal romana del Camp de Tarragona. Estat de la qüestió", In: 2on Col.loqui Internacional d'Arqueologia Romana. El vi a l'Antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental, Badalona.

Open document

Járrega Domínguez, R. 2003, "Les ceràmiques romanes de la vil·la de Mas d'en Gras (Vila-seca, Tarragonès)", Butlletí Arqueològic, vol. 25, pp. 107-170.

Laubenheimer, F. 1985, La production des amphores en Gaule Narbonnaise. París.

Liou, B.; Corsi-Sciallano, M. 1985, "Les épaves de Tarraconaise à chargement d'amphores Dressel 2-4", Archaeonautica, vol. 5, pp. 5-178.

Open document

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya", In: Albert López Mullor, Javier Aquilué Abadías (ed.) La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies, vol. 8, Barcelona.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Las ánforas de la Tarraconense", In: D. Bernal Casasola& A. Ribera i Lacomba (eds.). Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión., Cádiz.

López Mullor, A. 1989, "Nota preliminar sobre la producción anfórica de Darró, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)", In: Actes du Congrès de Lezoux, SFECAG, Marseille, Marseille.

Massó Carballido, J. 1999, "Dades sobre la producció d'àmfores de vi romanes en el sector occidental del Camp de Tarragona", In: El Vi a l'antiguitat : economia, producció i comerç al Mediterrani occidental : II Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana, actes (Barcelona 6-9 de maig de 1998), Badalona.

Nolla, J.M.; Padró i Parcerisa, J.; Sanmartí Grego, J. 1980, "Exploració preliminar del forn d'àmfores de Tivissa (Ribera d'Ebre)", Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria, vol. 3, pp. 193-218.

Open document

Nolla, J.M.; Padró, J.; Sanmartí Grego, J. 1979, "Algunes consideracions sobre el forn d'àmfores de Tivissa (Ribera d'Ebre)", Informació Arqueològica, vol. 30, pp. 151-153.

Nolla, J.M.; Canes, J.M.; Rocas, X. 1982, "Un forn de terrissa a Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà). Excavacions de 1980-1981", Ampurias, vol. 44, pp. 147-183.

Open document

Pascual Guasch, R. 1971, "Arqueología submarina en Andalucía (Almería y Granada)", Ampurias, vol. 48-50 (33-34 ), pp. 321-334.

Open document

Revilla Calvo, V. 1993, Producción cerámica y economia rural en el bajo Ebro en epoca romana: El Alfar de l'Aumedina, Tivissa, Tarragona. Instrumenta, vol. 1, Barcelona.

Revilla Calvo, V. 1995, Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos I a.C.-III d.C.). Cuadernos de arqueología, vol. 8, Barcelona.

Selma Castell, S.; Borrás i Querol, C. 1989, "El centro de producción cerámica de Mas d'Aragó", In: Crónica del XIX Congreso Arqueológico Nacional, Zaragoza.

Silvino, T.; Poux, M. 2005, "¡Où est passé le vin de Bétique? Nouvelles données sur le contenu des amphores dites "à sauces de poisson et à saumures" des types Dressel 7/11, Pompéi VII, Beltrán II (I siècle avant J.- C.-II siècle après J.-C.)", In: Actes du Congrès de Blois, SFECAG, Marseille, Marseille.

Tchernia, A. 1971, "Les amphores vinaires de Tarraconnaise et leur exportation au début de l'Empire", Archivo Español de Arqueología, vol. 44, pp. 38-85.

Tchernia, A. 1979, "L'atelier d'amphores de Tivissa et la marque SEX DOMITI", In: Mélanges offerts à Jacques Heurgon, Collection de l'École Française de Rome, vol. 27, Roma.

Tremoleda i Trilla, J. 2000, Industria y artesanado cerámico de época romana en el nordeste de Cataluña (época augústea y altoimperial). British Archaeological Reports International Series, vol. 835, Oxford.