Aranegui Gascó, C.; Gisbert Santonja, J.A. 1992, "Les amphores à fond plat de la péninsule Ibérique", In: Les amphores en Gaule. Production et circulation, Besançon.

Ciotola, A.; Picciola, S.; Santangeli Valenzani, R.; Volpe, R. 1989, "Roma: tre contesti. 1. Via Nova-Clivo Palatino. 2. Crypta Balbi. 3. Via Sacra-Via Nova", In: Amphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986), Roma.

Enguix Alemany, R.; Aranegui Gascó, C.; Alonso Pascual, J.M. 1977, Taller de ánforas romanas de Oliva (Valencia). Valencia.

Open document

García-Gelabert, Mª P. 2005, "Fabricación de cerámica en la villa rústica romana de Catarroja", In: Coll, J.& Espona, P. (eds.). Recientes investigaciones sobre producción cerámica en Hispania, Valencia.

Gisbert Santonja, J.A. 1987, "La producció de vi al territorio de Dianium durant l'Alt Imperi: el taller d'àmfores de la vil.la romana de l'Almadrava (Setlamirarrosa - Miraflor)", In: El ví a l'Antiguitat. Economia, producción i comerç al Mediterrani Occidental, Actes del I Col.loqui d'arqueologia romana (Badalona 1985), Badalona.

Gisbert Santonja, J.A. 1988, "L'Almadrava (Setla-Mirarrosa-Miraflor, Marina Alta). Alfar de ánforas romanas de finales del s. I a principios del s. III d. C.", In: Memòries arqueològiques a la Comunitat Valenciana 1984-85, Valencia.

Gisbert Santonja, J.A. 1999, "Àmfores i vi al territorium de Dianium (Dénia): Dades per a la sistematització de la producció amforal al País Valencià,", In: El Vi a l'antiguitat : economia, producció i comerç al Mediterrani occidental : II Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana, actes (Barcelona 6-9 de maig de 1998), Badalona.

Márquez Villora, J.C.; Molina Vidal, J. 2005, Del "Hiberus a Carthago Nova": comercio de alimentos y epigrafía anfórica grecolatina. Instrumenta, vol. 18, Barcelona.

Márquez Villora, J.C. 1999, El comercio romano en el Portus Ilicitanus. Alicante.

Open document

Mateo Corredor, D. 2015, Caracterización de pastas cerámicas procedentes de ánforas púnicas y romanas. Alicante.

Quevedo Sánchez, A. 2013, Contextos cerámicos y transformaciones urbanas en Carthago Nova: de Marco Aurelio a Diocleciano. Unpublished. Universidad de Murcia, Murcia.

Open document

Williams, D.F. 1995, "A petrological note on amphora fabrics from the survey and along the Eastern Spanish coast", In: A Roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990, Journal of Roman Archaeology, vol. Supplement, Ann Arbor.