Berni Millet, P. 2015, "Novedades sobre la tipología de las ánforas Dressel 2-4 tarraconenses", Archivo Español de Arqueología, vol. 88, pp. 187-201.

Open document

Gebellí Borràs, P. 2008, "La dinàmica comercial en època augustal: estudi de les àmfores dels nivells augustals de les intervencions al teatre romà de Tàrraco (UE 2311 i 3120)", Pyrenae, vol. 39 (2), pp. 47-69.

Open document

Járrega Domínguez, R.; Otiña Hermoso, P. 2008, "Un tipo de ánfora tarraconense de época medioimperial (siglos II-III): la Dressel 2-4 evolucionada", In: SFECAG, Actes du Congrès de L'Escala-Empúries, Marsella.

Open document

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya", In: Albert López Mullor, Javier Aquilué Abadías (ed.) La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies, vol. 8, Barcelona.

López Mullor, A.; Martín Menéndez, A. 2008, "Las ánforas de la Tarraconense", In: D. Bernal Casasola& A. Ribera i Lacomba (eds.). Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión., Cádiz.

Peacock, D.P.S.; Williams, D.F. 1986, Amphorae and the Roman Economy. Longman Edition. London.

Tchernia, A. 1971, "Les amphores vinaires de Tarraconnaise et leur exportation au début de l'Empire", Archivo Español de Arqueología, vol. 44, pp. 38-85.

Tomber, R.; Dore, J. 1998, The National Roman Fabric Reference Collection. A handbook. Museum of London Archaeology Service (MOLAS) Monograph London.

Tremoleda i Trilla, J.; Castanyer i Masoliver, P.; Puigdevall, F; Dehesa, R. 2006, "La bòbila romana d'Ermedàs i la seva producció (Cornellà del Terri, Pla de l'Estany, Catalogne)", In: SFECAG, Actes du Congrés de Pézénas, Marseille.

Tremoleda i Trilla, J.; Castanyer i Masoliver, P. 2007, "La bòbila romana d'Ermedàs. Un projecte arqueològic consolidat", Empúries, vol. 55, pp. 141-161.

Williams, D.F. 1995, "A petrological note on amphora fabrics from the survey and along the Eastern Spanish coast", In: A Roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990, Journal of Roman Archaeology, vol. Supplement, Ann Arbor.