Abauzit, P. 1999, "Présence d'amphores saguntines à Narbonne, la Nautique (Aude)", Instrumentum, vol. 10, pp. 27-28.

Open document

Aranegui Gascó, C.; Mantilla Collantes, A. 1987, "La producción de ánforas Dr 2-4 de Sagunto", In: El Vi a l'Antiguitat. Economia, Producció i Comerç al Mediterrani Occidental, Actes del I Col.loqui d'Arqueologia Romana, Badalona, 28, 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 1985, Badalona.

Aranegui Gascó, C. 1981, "La producción de ánforas romanas en el País Valenciano, estado de la cuestión", Archivo de Prehistoria Levantina, vol. 16, pp. 529-538.

Open document

Aranegui Gascó, C. 1999, "El comercio del vino en la costa mediterránea española en época romana", In: El vino en la antigüedad romana. Simposio de arqueología del vino (Jerez, 2, 3 y 4 de octubre de 1996), Jerez.

Aranegui Gascó, C. 2008, "La producción y el comercio de ánforas tarraconenses en el País Valenciano", In: López Mullor, A.& Aquilué, X. (eds.). La producció i el comerç de les àmfores de la Provincia Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual i Guasch , Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya, vol. 8, Barcelona.

Aranegui, C. 1982, Excavaciones en El Grau Vell (Sagunto, Valencia) (Campañas de 1974 y 1976). Serie de Trabajos Varios del SIP, vol. 72, Valencia.

Open document

Berni Millet, P. 2008, Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis. Col·lecció Instrumenta, vol. 29, Publicacions i Edicions UB, Barcelona.

Open document

Carreras Monfort, C.; Funari, P.P.A. 1998, Britannia y el Mediterráneo. Estudios sobre el comercio de aceite bético y africano en Britannia. Col·lecció Instrumenta, vol. 5, Barcelona.

Ciotola, A.; Picciola, S.; Santangeli Valenzani, R.; Volpe, R. 1989, "Roma: tre contesti. 1. Via Nova-Clivo Palatino. 2. Crypta Balbi. 3. Via Sacra-Via Nova", In: Amphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986), Roma.

Contino, A.; D'Alessandro, L.; Luccerini, F.; Mastrodonato, V.; Tanganelli, R. 2013, "Anfore Dressel 2-4 «Tarraconensi» a Roma: ricerche epigrafiche dal sito del Nuovo Mercato Testaccio. Dati preliminari", In: Bernal, D.& Juan, L. C.& Bustamante, M.& Díaz, J. J.& Sáez, A. M. (eds.). Hornos, Talleres y Focos de Producción Alfarera en Hispania, Cádiz.

Open document

Enguix Alemany, R.; Aranegui Gascó, C.; Alonso Pascual, J.M. 1977, Taller de ánforas romanas de Oliva (Valencia). Valencia.

Open document

Escrivà, V.; Martínez, C.; Vidal, X. 2001, "Edetakai Leiria. La ciutat romana d’Edeta de l’època romana a l’antiguitat tardana", Lauro, vol. 9, pp. 11-91.

García-Gelabert, Mª P. 2005, "Fabricación de cerámica en la villa rústica romana de Catarroja", In: Coll, J.& Espona, P. (eds.). Recientes investigaciones sobre producción cerámica en Hispania, Valencia.

Gavini, V. F. 2013, "Il relitto "E" del Mariposa (Alghero)", Erentzias, vol. 1, pp. 235-244.

Open document

Gisbert Santonja, J.A. 1987, "La producció de vi al territorio de Dianium durant l'Alt Imperi: el taller d'àmfores de la vil.la romana de l'Almadrava (Setlamirarrosa - Miraflor)", In: El ví a l'Antiguitat. Economia, producción i comerç al Mediterrani Occidental, Actes del I Col.loqui d'arqueologia romana (Badalona 1985), Badalona.

Gisbert Santonja, J.A. 1999, "Àmfores i vi al territorium de Dianium (Dénia): Dades per a la sistematització de la producció amforal al País Valencià,", In: El Vi a l'antiguitat : economia, producció i comerç al Mediterrani occidental : II Col·loqui Internacional d'Arqueologia Romana, actes (Barcelona 6-9 de maig de 1998), Badalona.

Gisbert Santonja, J.A. 2008, "La difusió de les ámfores de la tarraconense a les zones perifèriques de l'imperi. L'altra perifèria", In: López Mullor, A.& Aquilué, X. (eds.). La producció i el comerç de les àmfores de la "Provincia Hispania Tarraconensis": homenatge a Ricard Pascual i Guasch, Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya, vol. 8, Barcelona.

Gisbert Santonja, J.A. 2009, "Vi tarraconense al País Valencià. Una mirada des dels forns d'àmfores, arqueologia de les vil.les i derelictes de la costa de "Dianium" (Dénia)", In: El vi tarraconense i laietà: ahir i avui :actes del simpòsium, Institut Català Edition. Tarragona.

Open document

Liou, B. 1998, "Inscriptions peintes sur amphores de Narbonne (Port-la-Nautique, Aude). III", Revue archéologique de Narbonnaise, vol. 31, pp. 91-102.

Open document

Mariotti, E.; Messineo G.; Carrara, M. 2001, "Il Casale di Santa Maria in via Lata e la cisterna romana", In: Gaetano, G. (ed.) Ad gallinas albas - Villa di Livia, Roma.

Márquez Villora, J.C.; Molina Vidal, J. 2005, Del "Hiberus a Carthago Nova": comercio de alimentos y epigrafía anfórica grecolatina. Instrumenta, vol. 18, Barcelona.

Márquez Villora, J.C. 1999, El comercio romano en el Portus Ilicitanus. Alicante.

Open document

Márquez Villora, J.C. 2001, El comercio de alimentos en el litoral oriental de la Península Ibérica durante el Alto Imperio Romano. Unpublished. Universidad de Alicante, Universidad de Alicante.

Martínez, J.M. 1989, Un taller cerámico de época romana en Villanueva de Castellón (Castelló de la Ribera, València). Valencia.

Mateo Corredor, D. 2015, Caracterización de pastas cerámicas procedentes de ánforas púnicas y romanas. Alicante.

Mateo Corredor, D. 2016, Comercio anfórico y relaciones mercantiles en Hispania Ulterior (ss. II a. C.-II d.C.). Instrumenta, vol. 52, Barcelona.

Mesquida, M.; Villarroel, J. J. 2003, El horno romano de Paterna. Paterna.

Molina Vidal, J. 1997, La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior (ss.II a.C.-II d.C.). Alicante.

Open document

Rouquette, D. 2000, "A propos de la diffusion des amphores de Sagonte", Instrumentum, vol. 11, pp. 31-32.

Open document

Williams, D.F. 1995, "A petrological note on amphora fabrics from the survey and along the Eastern Spanish coast", In: A Roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990, Journal of Roman Archaeology, vol. Supplement, Ann Arbor.